Honda Civic – руководство по ремонту и эксплуатации леворукие модели 2001-2005 года выпуска . Часть 8

Author: admin  |  Category: Honda Civic - руководство по ремонту и эксплуатации леворукие модели 2001-2005 года выпуска , Руководства

flaTMMK MS1M 3JieMeHT
Ycsiobmh npoBepKM
Haripa-weHMe, B
noflorpeBaeMbiíí KMcnopoflHbiü flaTHMK flo KaTanuTunecKoro HeííTpanM3aTopa
3aM0K 3a>KnraHMn b nonoweHMM "ON"
flBuraTenb nporpeT, xonocToíí xofl
Hanpn>KeHMe nMTaHMn Pene Na2
3aM0K 3a>KMraHMn b nono>KeHMM "ON"
3aM0K 3a>KMraHMn b nonoweHMM "OFF"
HanpnweHMe nuTaHua Pene Nal
3aMOK 3a>KMraHMa b nono>KeHMM "ON"
3aM0K 3a>KMraHMn b nono>KeHMM "OFF"
Macca N°2
riOCTOHHHO
riOCTOHHHO
noflorpeBaeMbiPi KMcnopoflHbiM flaTHMK flo KaTanmunecKoro HeííTpann3aTopa
flBMraTenb nporpeT, xonocToíí xofl -» flpoccenbHan 3acnoHKa nonHocTbio OTKpbiTa
flpoccenbHan 3acnoHKa 6bicTpo 3aKpbiTa
flamMK nono>KeHH5i xonemaToro Baña
XonocTOM XOfl
Uwinynbcbi
HanpnweHMe nMTaHMn flaTHMKa CKOpOCTH aBT0M06nnn
3aM0K 3a>KMraHnn b nonoweHMM "ON"
3aM0K 3a>KMraHMn b nonoweHMM "OFF"
flaTHMKfleTOHaqMM
3aM0K 3a>KnraHMn b nono>KeHMM "ON"
ripn fleTOHaquM
Macca flaTHMKOB
riOCTOflHHO
Macca a3thmkob
l"IOCTOHHHO
KnanaH CMCTeMbi ynpaBneHMfl nacTOTOM Bpaii|eHHfl xonocToro xofla
3aM0K 3a>KMraHMn b nonoxeHMM "ON"
XonocToíí xofl
flaTHMK nono>KeHMH KnanaHa cncieMbi peMMpKynnqMn Or
XonocToíí xofl
KnanaH nonHoeTbK) OTKpbiT
IIOflOrpeBaeMbltí KMCfiOpOflHblM flaTHMK nocne KaTanuTunecKoro HeiíTpann3aTopa
3aM0K 3a>KMraHMn b nono>KeHMM "ON"
flBMraTenb nporpeT, xonocToíí xofl
flaTHMK norio>KeHMfl flpoccenbHoií 33C.nOHKM
flpoccenbHan 3acnoHKa no/iHocrbio OTKpbiTa
flpoccenbHaa 3acnoHKa nonHoeTbra 3aKpbiTa
0,44 – 0,56
flaTHMK CKOpOCTM aBT0M06Mnfl
ripn flBM>KeHMM
flaTHMK CKOpOCTM
npM flBM>KeHMM
ABT0M06M/lb HenOflBMWeH
flaTHMK pa3pe>KeHMH bo BnycKHOM KonneKTope
3aMOK 3a>KnraHMfl b nono>KeHMM ”ON"
XonocToíí xofl
Hanpn>KeHMe nMTaHM« flaTHMKOB
3aMOK 3a>KnraHMíi b nonoKeHMM "ON"
3aMOK 3a>KMraHMn b nonoKeHMM "OFF"
HanpnxeHMe nMTaHMn flaTHMKOB
3aMOK 3a>KMraHMn b nonoweHuu "ON"
3aMOK 3a>KMraHnn b nonoweHMM "OFF"
Macca flaTHMKOB
riOCTOHHHO
Macca flaTHMKOB
riOCTOHHHO
noflorpeBaeMbiíí KMcnopoflHbiíí flaTHMK flo KaTanuTunecKoro HeííTpanM3aTopa
flBMraTenb nporpeT, xo/ioctom xofl -> ApoccenbHan 3acnoHKa nonHocTbra OTKpbiTa
flpoccenbHaa 3acnoHKa 6bicTpo 3aKpbiTa
flaTHMK nono>KeHM!i pacnpefleriMTenbHoro Baña
XonocToíí xofl
KaTyniKa 3a>KnraHna N24
3aM0K 3a>KMraHMH b nono>KeHMM "ON"
Xo/ioctom xofl
0<-»Vb
Hwinynbcbi
KaTyiUKa 3a>KMraHMfl N°3
3aM0K 3a>KnraHMH b nonoxeHMM "ON"
XonocTQM XOfl
0<->Vb
Taönnqa. BbiBOflbi sneirrpoHHoro önoKa ynpaßneHun (D14, D15, D16, D17) (npoflonweHMe).
flaTHMK MJ1M aneMeHT
YcnoBMn npoBepKM
Hanpn-)KeHne, B
KaTyLUKa 3a>KnraHnn Ne2
3aMOK 3a>KnraHnn b nonoxeHnn "ON"
XonocToií xofl
0<->Vb
HMnyribCbi
KaTyujKa 3a>KnraHnn Nsi
3aMOK 3a>KnraHnn b nonoweHMM "ON”
XonocToií xofl
0<->Vb
PaatëM "B"
KnanaH cncTeMbi n3MeHeHnn c£a3 ra3opacnpefleneHHfl (VTC)
3aMOK 3a>KnraHnn b nono>KeHiiii "ON"
<t>opcyHKa Na4
3aMOK 3a>KnraHnn b nonoxeHnn "ON"
XonocToií xofl
<t>opcyHKa Na3
3aMOK 3a)KnraHnn b nono>KeHnn "ON"
XonocToií xofl
<t>opcyHKa Ne2
3aMOK 3a>KnraHnn b nonoxeHHH "ON"
XonocToíí xofl
OopcyHKa Nal
3aMOK 3a>KnraHHfl b nonoxeHHn "ON"
XonocToíí xofl
Pene BeHTunnTopa cncTeMbi oxna>KfleHnn
BeHTunflTop paöoTaeT
BeHTunnTop He pa6oTaeT
OneKTpoKnanaH "A" ynpaBneHun flaBneHueM (+)
3aMOK 3a>KnraHnn b nono>KeHHM "ON"
OneKTpoKnanaH ynpaBneHun flaBneHueM (+)
3aMOK 3a>KnraHnn b nono>KeHnn "ON"
HwinynbCbt
flamnK reMnepaTypbi 0>K
3aMOK 3axnraHnn b nonoxemw "ON"
npw pa6oTe flBuraTenn
flaTHHK AaBneHun Macna (VTEC)
XonocToíí xofl
TeHepaTop, BbiBOfl "L"
3aMOK 3a>KnraHnn b nonoxeHnn "ON"
XonocToíí xofl
TeHepaTop, BbiBOfl ”FR"
flBuraïenb nporpeT, xonocToíí xofl
KnanaH CMCTeMbi peuupKynnqnn Or
ripn paöoTe xnanaHa
KnanaH He paöOTaeT
KnanaH cncTeMbi n3MeHeHnn cfc>a3 ra3opacnpe,qeneHUSR (VTEC)
llpn HH3KOÍÍ nacTOTe BpaiueHun KoneHHaToro Baña
3neKTpoxnanaH ”B" ynpaBneHun AaBneHueM (+)
3aMOK 3a>KMraHMí) b nonoKSHMM "ON"
H3MeHíieT
3neKTpoKnanaH ynpaBneHun CTapTOBOíi Mycjrroií (+)
3aMOK 3a>KnraHHfl b nonoxeHnn "ON"
flaTHMK TeMnepaTypbi B03flyxa Ha BnycKe
3aMOK 3a>KnraHHfl b nonoweHMM "ON"
flBuraTenb nporpeT, xonocToíí xofl
HeöonbLuafl Harpy3Ka
3neKTponHeBMOKnanaH aKKywynflTopa napoB TonnMBa
XonocToíí xofl, TeMnepaTypa 0>K <70°C
SneKTpoKnanaH pacnpefleneHUíP flaBneHUfl Me>«fly wKMBaMM (+)
3aMOK 3a>KnraHHfl b nono>KeHnn "ON"
AaTHMK MJ1K aneMeHT
YcnoBnn npoBepKM
Hanpa-xceHMe, B
S/ieicrpoicnanaH "A" ynpaBneHun flaBJieHueM (-)
SneicrpomianaH ynpaBneHun AaBJieHueM (-)
3neKTpoMarHMTHbiCí «nanaH 6jiokmpobkh ruflpoTpaHccJjopMaTopa
He paöoTaeT
SjieKTpoMamuTHbiCí «nanaH "B" nepeiauoHemin nepeflan
1 nnn 2 nepeflana
3 nnn4 nepeflana
SneKTpoMarHMTHbiíí «nanaH ”A" nepeKnioMeHMfl nepeflan
2 nnn 3 nepeflana
1 nnn4 nepeflana
SneKTpoMamuTHbiíí KnanaH 3anpeu4eHMn 3anyc«a
He paöoTaeT
flaTHHK nacTOTbi Bpau-ieHun BxoflHoro Baña
ripn BpaiijeHUM BxoflHoro Baña
flaTMMK HacTOTbi BpameHMH Beflymero LldKMBa
CeneKTop b nono>KeHMM KpoMe "P", "N"
OneKTpoxnanaH "B" ynpaBneHun flaBneHueM (-)
SneicrpoKnanaH ynpaßneHun cTapTOBoü MycjDTotí (-)
BbiKnioMaTenb 3anpeineHnn 3anycKa, nonoweHne "D3”
CeneKTop AKnn b nonoweHMM "D3"
BbiKnioHaTenb 3anpemeHnn 3anycKa, nonojKeHue "S"
CeneKTop b nonoweHUM "S"
BbiKniOHaTenb 3anpemeHnn 3anycKa, nonoweHue "R”
CeneKTop AKnn b nonoweHMM "R"
BbixnKwaTenb 3anpeu-ieHnn 3anycKa, nono>KeHne "2"
CeneKTop AKnn b nonoweHMM "2"
BbiKnionaTenb 3anpemeHHfl 3anycKa, nonojKeHue "L"
CeneKTop b nonoweHUn "L"
BbiKnioHaTenb 3anpemeHnn 3anycKa, nono>KeHne "N" una "P"
Ceneiaop AKnn b nonoweHMM "N" nnn "P"
flaTHMK HaCTOTbl BpameHMH BblXOflHOrO Baña
flaTHMK HaCTOTbl BpaLL|eHHfl BblXOflHOrO Baña
3aM0K 3a>KnraHnn b nonoweHMM "ON", npn BpameHMM BbixoflHoro Baña
flaTHMK HaCTOTbl BpaUjeHMfl BeflOMOrO LUKMBa
CeneKTop b nonoweHMM KpoMe "P", "N"
SneKTpoKnanaH pacnpefleneHMn AaBneHMfl Mex<fly LUKMBaMn (-)
3aM0K 3a>KMraHMn b nonoweHMM "ON"
BbiKJiKDHaTe/ib 3anpemeHMH 3anycKa, nonoweHMe "1 "
CeneKTop AKnn b nonoweHMM "1"
BbiKjiKDHaTenb 3anpemeHMH 3anycKa, nonojKeHue "D"
CeneKTop AKnn b nonoweHMM "D"
flaTMMK MaCTOTbl BpailteHMfl BXOflHOrO Baña
flaTHMK CKOpOCTH N°1
(1pH flBMKeHMM
MwinynbCbi
ABTOMOÖHnb HenOflBM>KeH
Pa3téM "E"
flaTHMK MJ1M 3/ieMeHT
YcjiOBun npoBepKM
Hanpn-)KeHMe, B
Pene TonnnBHoro Hacoca
B TeneHne 2 ceK. npn yciaHOBKe 3aMKa 3a>KnraHnn b nonoweHue "ON"
KucnopoflHbiti flaTHMK nocne KaTannTnnecKoro HePiTpann3aTopa
flBnraienb nporpeT, xonocTQu xoa
flpoccenbHaa 3acnoHKa nonHOCTbtO OTKpblTa
flpoccenbHaa 3acnoHKa nonHOCTbto 3aKpbna
Macca 6noi<a ynpaBneHun
Macca flaTHMKOB
HanpflweHMe nmaHun (VCC3)
3aMOK 3a>KnraHMH b nono>KeHMM "ON"
3aM0K 3a>KnraHnn b nonoweHMM "OFF"
noAorpeBaeMbiíí KMcnopoflHbiíí flaTHMK nocne KaiannTnnecKoro HeííTpann3aTopa
3aMOK 3a>KnraHMH b nono>KeHMM "ON"
flBnraienb He nporpeT, xonocToii xoa
TnaBHoe pene
3aMOK 3ax<MraHMfl b nono>KeHMM "ON"
3aM0K 3ax<uraHMfl b nono>KeHMM "OFF"
3aMOK 3a>KnraHnn
3aMOK 3ax<uraHMfl b nono>KeHMM "ON"
3aMOK 3a>«uraHMfl b nono>KeHMM "OFF"
Pene TonnnBHoro Hacoca
B TeweHue 2 ceK. npn yciaHOBKe 3aiviKa zaymvanm b nono>KeHMe "ON"
Cuman xpyM3-KOHTponH (CCS)
3aMOK 3a>KnraHnn b nono>KeHMM "ON"
BnoK CMCTeMbi KOHTponn Hanpn>KeHMn nmaHMH
3aMOK 3a>KnraHnn b nono>KeHMM "ON"
Pe3Mdop c nepeMeHHbiM conpoTMBneHneM (IMA)
3aMOK 3a>KnraHnn b nono>KeHHM "ON”
flamnK flaBneHua pa6onePi wmakoctm ycunmenn pyneBoro ynpaBneHMH
Pynb HenoABM>KeH
ripn BpaujeHnn pyna
SneKTpoycMnnTenb pyneBoro ynpaBneHun
Pynb HenoABH>KeH
ripn Bpau^eHUM pyna
Pene MycfrTbi Koivinpeccopa KOHflnqMOHepa
BbiKntowaienb KOHAnqnoHepa b nono>KeHMM "ON"
BbiKntowaienb KOHAnqnoHepa b riono>KeHMM "OFF"
BbiKntonaienb don-cnmanoB
lleAanb He Hawaia
lleAanb HawaTa
fluamocTUMecKníí pastéM
3aMOK 3a>KnraHnn b nono>KeHMM "ON"
CncTeMa ynpaBneHun aneKTpooéopyAOBaHueM MULTIPLEX

Связанные статьи:

Warning: touch(): Unable to create file /var/www/1gsites/www/wp-content/plugins/related_posts_c/www.5yandex.ru because Permission denied in /var/www/1gsites/www/wp-content/plugins/related-posts.php on line 123
Honda Civic – руководство по ремонту и эксплуатации леворукие модели 2001-2005 года выпуска . Часть 9
Honda Civic – руководство по ремонту и эксплуатации леворукие модели 2001-2005 года выпуска . Часть 24
Honda Civic – руководство по ремонту и эксплуатации леворукие модели 2001-2005 года выпуска . Часть 11
Honda Civic – руководство по ремонту и эксплуатации леворукие модели 2001-2005 года выпуска . Часть 23
Honda Civic – руководство по ремонту и эксплуатации леворукие модели 2001-2005 года выпуска . Часть 22

Comments are closed.


Хостинг

VPS - Хостинг

аренда сервера

Dedicated server

Регистрация доменов

Русские темы для WordPress. Бесплатные шаблоны для блогов WordPress на любой вкус

В этой категории
Июнь 2019
M T W T F S S
« May   Jul »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Warning: file_put_contents(/var/www/1gsites/www/cache_files/www.5yandex.ru/www.5yandex.ru%2Farchive%2F2019%2F06%2F7e870de81e098a0b77000cfbd0d5878e%2F.html): failed to open stream: No space left on device in /var/www/1gsites/www/end_cache.php on line 24